Table 408

Tongi - Mymensingh - Baharudabad

Km Km MSL Code Name To Table
39 14 TGI Tongi (ex-Narayanganj) DA 403 ↗
BCI 403 ↗
45 DRM Dhirasram
50 11 JYR Joydebpur ISD 402 ↗
55 BGPX Bhawal Gazipur
61 RAP Rajendrapur
65 IZP Izzatpur
73 SPU Sripur
77 SSK Satkhamair
85 KWY Kaoraid
Dhaka Div to Mymensingh Div
94 8 MHY Moshakhali
101 GFN Gafargaon
112 DHV Dhala
115 ALNR Aulianagar
Baliapara
Ram Amritaganj
122 AHDB Ahmedberi
Senebari
125 FMN Fatemanagar
Kali Bazar
132 SUY Sutiakhali
137 KHIP Krishi Biswabidhyalaya
Rail-under-Rail
140 13 MYN Mymensingh Jn GRPM 407 ↗
145 MYNR Mymensingh Road
151 BBX Baigan bari
157 BYJ Bidyaganj
161 NTBR Nimtoli Bazar
162 MUNR Moshiurnagar
166 PYP Piyarpur
175 NNI Narundi
183 NND Nandina
193 18 JLX Jamalpur Town Jn
Singhjani Jn
IBBD 402 ↗
199 JLC Jamalpur Court
207 MLDB Melandah Bazar
Dagi
214 DRT Durmut
219 IPB Islampur Bazar
Dharmakura
223 MUHG Musharrafganj
229 DWB Dewanganj Bazar
Prodyotnagar
239 16 BHBD Bahadurabad Ghat