Table 53

Birur - Shivamogga - Talaguppa

Km Km MSL Code Name To Table
0 802 RRB Birur Jn. UBL 50 ↗
SBC 50 ↗
10 SPV Sivapur
15 H KRNH Karanahalli
24 678 TKE Tarikere
30 BNHL Bellenahalli
39 MSS Masarahalli
Bhadravati River
44 BDVT Bhadravati
Benkipura
54 BEI Shivamogga Bidare
61 H SME Shivamogga
Tunga River
63 581 SMET Shivamogga Town
70 H KGH Kotegangoor
77 H KGVE Konagavalli
82 H HNHL Harnahalli
87 663 KMSI Kumsi
103 H 658 ARU Arasalu
107 H KCLA Kenchanalu
118 ANF Anandapuram
129 H AEX Adderi
134 H BGV Balegundi
145 581 SRF Sagara Jambagaru
149 Baradavalli
153 H KNLE Kanale
160 571 TLGP Talguppa