Table 312

Mari Indus - Bannu -- Tank - Dera Ismail Khan

Km Km MSL Code Name To Table
0 MAT Mari Indus
Mari Kalaghat
DKL 301
1 Mari Ghat
Sindhu River (Indus)
2 KLGH Kalabagh Ghat
4 KWZ Kalabagh
14 KZD Kahnozai
24 KQH Kamar Mashani
34 TGX Trag
47 IKH Isa Khel
Punjab Div to KPK Div
KMB Kuram Bridge
63 TAAR Thanedarwala
84 ASK Arsala Khan
92 0 LKW Laki Marwat Jn
14 ABQ Aba Khel
36 SXL Shahbaz Khel
43 PZU Pezu
53 DKK Drakki
63 GLX Gul Imam
72 SDX Sidki
77 TNC Tank
86 BLAB Boltanabad
95 Kaur
110 Manzai
112 GRRO Girni Road
102 GML Gambila Serai
112 GNQ Gandi Khan Khel
116 NUS Naurang Serai
132 GWR Ghoriwala
142 BXU Bannu
(Edwardsabad)
0 Tank
13 MNK Manjhi Khel
26 HT Hathala Kannauri
42 Potah
48 CAAN Chahikan
64 PW Powinda Gate
69 Dera Ismail Khan